Hledat
  Hledat...
  Nenalezeny žádné produkty.
  KontaktPorovnat

  Obchodní podmínky

  VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY


  Epico International s.r.o., se sídlem Na Zatlance 3283/10, 150 00 Praha 5, identifikační číslo: 028 97 750, zapsané pod spisovou značkou C 225082 vedené Městským soudem v Praze.


  1.   ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1.1.  Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je obchodní společnost Epico International s.r.o., se sídlem Na Zatlance 3283/10, 150 00 Praha 5, identifikační číslo: 028 97 750, zapsané pod spisovou značkou C 225082 vedené Městským soudem v Praze (dále jen „prodávající“) a na straně druhé je kupující strana, jíž je právnická osoba či podnikající fyzická osoba (dále jen „kupující“). Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese WWW.MYEPICO.COM, a to v e-shopu, který je provozován prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  1.2.  Tyto obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese WWW.MYEPICO.COM (dále jen „webová stránka“) a s tím související právní vztahy.
  1.3.  Pro vyloučení pochybností se stanovuje, že tyto obchodní podmínky se vztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti a to za účelem dalšího prodeje předmětu kupní smlouvy.
  1.4.  V případě, že dohodou kupujícího a prodávajícího bude v objednávce či v jiném dokumentu výslovně ujednáno odchylné ustanovení od těchto obchodních podmínek, má tato odchylná úprava přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
  1.5.  Tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy a kupující v případě využívání webového rozhraní obchodu souhlasí s jejich zněním.
  1.6.  Kupující bere na vědomí, že prodávající může tyto obchodní podmínky měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
   
  2.   REGISTRACE KUPUJÍCÍHO
  2.1.  V rámci webového rozhraní obchodu kupující provede svoji registraci tak, že poskytne nezbytné údaje, které jsou vyžadovány na formuláři na webové stránce. Po zadání nutných údajů je mu na jeho kontaktní e-mailovou adresu odeslán potvrzující e-mail obsahující údaje pro přihlášení.
  2.2.  Na základě registrace dle odst. 2.1je kupujícímu zpřístupněn jeho uživatelský účet, prostřednictvím kterého může zasílat prodávajícímu návrhy k uzavření kupní smlouvy, sledovat stav svých objednávek a sledovat historii svých objednávek.
  2.3.  Kupující se zavazuje při registraci ne webové stránky a dalšího užívání svého uživatelského účtu uvádět pouze správné a pravdivé údaje. S ohledem na tento odstavec se kupující zavazuje aktualizovat údaje uvedené v uživatelském účtu, a to při každé jejich změně. Kupující bere na vědomí, že při objednávání zboží se prodávající důvodně spoléhá na to, že dané údaje jsou správné.

  3.   VYUŽÍVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ÚČTU
  3.1.  Kupující může do svého uživatelského účtu přistupovat prostřednictvím uživatelského jména a hesla, jež mu bylo určeno v rámci potvrzení dle odst. 2.1, či hesla, které si sám určil.
  3.2.  Kupující bere na vědomí, že prodávající negarantuje dostupnost uživatelského účtu kupujícího ať z důvodu nutné odstávky, údržby, popřípadě jiných provozních důvodů.
  3.3.  Kupující se zavazuje přijmout taková opatření, aby nedošlo k zneužití jeho přístupových údajů k uživatelskému účtu, a zároveň bere kupující na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
  3.4.  Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám, pokud je podnikající fyzickou osobou, či osobou, která zastupuje právnickou osobu v případě uzavírání kupních smluv dle údajů v obchodním rejstříku.
  3.5.  Prodávající si vyhrazuje právo uživatelský účet zrušit. Prodávající může uživatelský účet zrušit zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti vyplývající z těchto obchodních podmínek nebo v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet nevyužívá po dobu delší 3 let.

  4.   UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  4.1.  Kupujícímu se prostřednictvím webového rozhraní obchodu zobrazuje seznam nabízeného zboží k prodeji včetně cen jednotlivého zboží.
  4.2.  Součástí výše uvedeného seznamu v grafickém a textovém zobrazení je uvedení cen a to bez daně z přidané hodnoty. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.
  4.3.  Pro výběr zboží kupující zvolí ze seznamu nabízeného zboží a vloží jej do svého nákupního košíku.
  4.4.  Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu v rámci svého nákupního košíku. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  -    objednávaném zboží,
  -    způsobu úhrady kupní ceny zboží,
  -    způsobu doručení objednávaného zboží a
  -    nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
  4.5.  V rámci objednávky na webovém rozhraní obchodu jsou také uvedeny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Prodejce dodává zboží v rámci území České republiky, Slovenské republiky, Maďarské republiky a Chorvatské republiky. Pro každou zemi dodání platí odlišné náklady spojené s balením a dodáním zboží, o jejichž výši je kupující informován v rámci webového rozhraní obchodu před potvrzením formuláře objednávky.
  4.6.  Před závazným zasláním objednávky je kupujícímu umožněno provést kontrolu a změnu údajů, které do objednávky vložil.
  4.7.  Objednávka se považuje za odeslanou v momentě, kdy kupující objednávku závazně potvrdí kliknutím na tlačítko „ odeslat“.
  4.8.  Po odeslání objednávky zašle prodávající neprodleně kupujícímu zprávu s potvrzením jeho objednávky a to prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu kupujícího, kterou kupující uvedl při registraci při užívání svého uživatelského účtu.
  4.9.  Kupující bere na vědomí právo prodávajícího požadovat dodatečné potvrzení objednávky. Pro vyloučení pochybností je uvedeno, že pokud kupující nepotvrdí objednávku do 5 pracovních dnů od obdržení požadavku na dodatečné potvrzení, má prodávající právo na odstoupení od uzavřené smlouvy.
  4.10. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího, který dříve podstatným způsobem porušil kupní smlouvu či obchodní podmínky. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že toto platí i pro právní nástupce takového kupujícího.

  5.   CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  5.1.  Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  5.1.1.  v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce a
  5.1.2.  zálohovou fakturou.
  5.2.  Pro vyloučení pochybností se stanovuje, že kupující je povinen spolu s kupní smlouvou zaplatit také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve výši uvedené v rámci objednávkového formuláře.
  5.3.  V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
  5.4.  V případě platby zálohovou fakturou je kupní cena splatná do sedmi (7) dnů od uzavření kupní smlouvy a to na účet prodávajícího pod variabilním symbolem objednávky, který je uveden v potvrzovacím e-mailu dle odst. 4.8.
  5.5.  Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky viz odst. 4.9, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
  5.6.  Pro vyloučení pochybností je kupující srozuměn, že případné akce či slevy z kupní ceny zboží nelze vzájemně kombinovat.
  5.7.  Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího uvedenou kupujícím při registraci či v uživatelském účtu.

  6.   ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY
  6.1.  Při volbě platby formou zálohové faktury se objednávka automaticky ruší marným uplynutím sedmi (7) dní od splatnosti zálohové faktury.
  6.2.  Při volbě platby formou dobírky či formou zálohové faktury má kupující právo na zrušení objednávky bez udání důvodu za předpokladu, že tak učiní písemnou formou, prostřednictvím elektronické pošty, na adresu b2b@myepico.com, a to nejpozději před předáním zboží k dodání prvnímu dopravci.
  6.3.  Při volbě platby formou dobírky či formou zálohové faktury má kupující právo na zrušení objednávky bez udání důvodu také za předpokladu, že tak učiní v odpovědi na potvrzení objednávky dle odst. 4.8 či 4.9. bezodkladně, nejpozději však před předáním zboží k dodání prvnímu dopravci.
  6.4.  Při účinném zrušení objednávky je prodávající povinen vrátit kupujícímu částku již uhrazené kupní ceny a to převodem na účet kupujícího, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

  7.   ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  7.1.  Kupující má právo na odstoupení od kupní smlouvy, a to bez zbytečného odkladu poté, co mohl zjistit, že zboží trpí vadou. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvaceti čtyř (24) měsíců ode dne následujícímu dni převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno písemně na adresu elektronické pošty prodávajícího.
  7.2.  V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 7.1 se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu zasláno do čtrnácti (14) dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Náklady spojené s navrácením zboží nese kupující.
  7.3.  V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 7.1 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu do třiceti (30) dnů od vrácení zboží kupujícím dle odst. 7.2, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.
  7.4.  Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  7.5.  Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím povinen prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
  7.6.  Prodávající si vyhrazuje právo k odstoupení od smlouvy, nebo její části, pokud není možné z důvodu dočasné nedostupnosti dodat zboží v dodací lhůtě, případně v dohodnuté dodací lhůtě, nebo se zboží již nevyrábí, resp. nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena ze strany dodavatele zboží. Pokud taková situace nastane, prodávající bude neprodleně informovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.
   
  8.   PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  8.1.  Způsob doručení zboží určuje prodávající a to prostřednictvím poštovního kurýra, resp. dodávkové služby. Informace o dodávkové službě jsou součástí informací v rámci objednávkového formuláře webového rozhraní obchodu.
  8.2.  Kupující se zavazuje převzít v místě jím určeném při registraci, v uživatelském účtu či v rámci objednávky zboží. Zmaří-li kupující dodání, či nepřevezme-li kupující zboží při dodání, vzniká prodávajícímu právo na odstoupení od kupní smlouvy.
  8.3.  V případě uvedeném v odst. 8.2se kupující bez dalšího zavazuje uhradit prodávajícímu náklady spojené s dodáváním zboží.
  8.4.  Za předpokladu, že kupující bude trvat na opakovaném doručení zboží, které jeho vinou nebylo dodáno, zavazuje se kupující uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  8.5.  Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen a že neshledává na zboží zjevné vady.
   
  9.   ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA
  9.1.  Pro vyloučení pochybností se uvádí, že prodávající kupujícímu neposkytuje záruku za jakost ani jiné možné druhy odpovědnosti za kvalitu zboží, které je možné v mezích platného práva vyloučit. Kupující bere na vědomí zejména to, že ustanovení § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník), se neuplatní.
  9.2.  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanovením § 2099 a násl. občanského zákoníku.
  9.3.  Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese “Epico International s.r.o., Českobrodská 237, 281 63 Kostelec nad Černými lesy“. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
   
  10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  10.1. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že kupní smlouva je uzavřena zaplacením zboží. Vlastnictví ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem uzavření kupní smlouvy. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím zboží.
  10.2. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že kupující není oprávněn využívat webové rozhraní obchodu jiným způsobem, než prostřednictvím svého zástupce či svojí osoby, zejména pak není oprávněn v rámci využívání webového rozhraní obchodu mechanické přístroje, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly byť potenciálně ohrozit fungování webového rozhraní obchodu, či jinak zasáhnout do práv prodávajícího.
  10.3. Kupující bere na vědomí, že veškerý obsah webové stránky včetně webového rozhraní obchodu i samotného programového vybavení je chráněno jako autorské dílo či obdobné právo k duševnímu vlastnictví prodávajícího. Kupující prohlašuje, že nebude bez výslovného souhlasu vykonávat činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užívat programové vybavení nebo obsah určený výše. Zejména se kupující zavazuje nepoužívat fotografie, specifikaci a další informace týkající se zboží.
  10.4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

  11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
  11.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, či zástupce kupujícího, který je právnickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Pro vyloučení pochybností, kde se v tomto čl. 11hovoří o kupujícím, je tím myšlen kupující jako podnikající fyzická osoba a/nebo zástupce právnické osoby.
  11.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  11.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
  11.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
  11.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
  11.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k vedení osobního účtu, nejpozději však do pěti let od jeho zrušení. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  11.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
  11.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  11.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  11.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána prodávajícím za oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
  11.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  11.10.      Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
  11.11.      Kupující bere na vědomí, že souhlas se zasíláním obchodních sdělení může kdykoliv odvolat dle instrukcí, které jsou součástí potvrzovacích, či jiných e-mailů od prodávajícího, či na této stránce www.b2b.myepico.com.

  12. DORUČOVÁNÍ
  12.1. Veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
  12.2. Zpráva je doručena:
  12.2.1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna prostředky pro elektronické podepisování,
  12.2.2. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem.

  13. PROROGAČNÍ DOLOŽKA
  13.1. Veškeré spory týkající se kupní smlouvy či v souvislosti s ní budou řešeny před věcně příslušnými českými soudy místně příslušnými podle sídla prodávajícího a podle českého práva.

  14. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ
  14.1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  14.2. Kontaktní údaje prodávajícího:
  adresa pro doručování: EPICO INTERNATIONAL s.r.o., Strakonická 3367, Budova A, 150 00, Praha 5
  adresa elektronické pošty: b2b@myepico.com
  telefon: 724353108
   
  V Praze dne 15.8.2017

  Děkujeme za přihlášení k newsletteru. Pro dokončení prosím potvrďte e-mail, který Vám byl zaslán.
  Něco se nepovedlo, kontaktujte nás
  Zobrazit košík

  Zboží bylo přidáno do porovnání

  Prosím čekejte...
  Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později